Adatvédelmi irányelvek

A Thália Színház Nonprofit Kft (1065 Budapest Nagynmező utca 22-24 adószám:21114146-2-42. „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

 1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:

Thália Színház Nonprofit   Kft  (székhely: 1064. Budapest   Nagymező u. 22-24. ; cégjegyzékszám:  01-09-917942.    adószám: 21114146-2-42. )

 1. Adatvédelmi tisztségviselő neve és elérhetőségei:

Név: Dr Csilléry Alexandra

Cím:1025 Budapest Szépvölgyi út. 52

Email: csillery@csillery.hu

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:
Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapjaKezelt személyes adatok köreAdatkezelés időtartama
Hírlevél feliratkozásAz érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont Az érintetti hozzájárulás bármikor visszavonható. Az érintetti hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintetti hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.Vezetéknév, keresztnév, e-mail címA hozzájárulás visszavonásáig.

A jelen irányelvek figyelembevételével történő  adtakezelés alapján a   személyes adat szolgáltatása önkéntesen történik azaz a kizárólag önkéntes alapon történő adatszolgáltatás rendjét szabályozza.

A weboldalon a cikkek közösségi média felületen történő megosztására van lehetőség. A megosztás gomb használata esetén harmadik feles szolgáltatók adatkezelésére kerül sor, amely teljesen független az Adatkezelőtől és amelyre az adott szolgáltatók adatkezelési szabályzatai vonatkoznak.

 1. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor azaz  a jelen irányelv ezen módra nem terjed ki.

 1. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:

The Rocket Science Group, LLC, MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, hírlevél küldés, menedzselés.

A személyes adatok a  saját szabályzatban meghatározott jogosultak, azaz címzettek részére kerülnek továbbításra:

A személyes adatok a jelen adatkezelés alapján  nem kerülhetnek  harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai:

A személyes adatok kezelésére – a saját szabályzatban meghatározott ideig, az adat típusától függően  illetve  az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás az Érintett által bármikor visszavonható.

 1. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintettet (adat jogosultját)  megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

 1. a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
 2. b) személyes adatainak helyesbítésének joga,
 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó jog,
 4. d) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordozhatósághoz való jog, valamint
 5. e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga.

Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja (papíralapon illetve elektronikus formában)  Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – a kérelem megalapozottsága esetén – helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a)   abban esetben, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b)   az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c)   az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d)   a személyes adatokat – az adatkezelésre vonatkozó előírások alapján vagy egyébként nyilvánvaló módon –  jogellenesen kezelték;
 5. e)   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f)    a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a)   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b)   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c)   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d)   az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés – a jelen irányelven kívüli előírások alapján –  korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,  továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik – az adatkezelő egyidejű tájékoztatása mellett  – adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével és adatainak természetével  kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők az általános szabályokon túl sem.

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a)   észszerű – indokolt mértéket meg nem haladó –  összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b)   megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban  korlátozás nélkül   fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez (Név: Dr Csilléry Alexandra, 1025 Budapest Szépvölgyi út. 52, csillery@csillery.hu).

Az Érintett az adatok kezelésével, használatával kapcsolatos bármilyen  jogainak megsértése esetén az Adatkezelő eljárása jogsértő voltának megállapítása érdekében   bírósághoz fordulhat. A bíróság – külön jogszabályokban meghatározott eljárási rend alapján ezen  ügyben soron kívül jár el. Az eljárás során azon tényállást, miszerint az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A peres eljárás (kereset)  az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Kelt: Budapest, 2021.